The Playa Choir, 2017: full service 
Playa Choir 2014
Renegade Gospel, Nov 2016
Playa Choir Rehearsal, 2015